NEWS

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ broj 62/2014) kao i odredbama Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS“ broj 53/10, 10/2013), Generalni direktor privrednog društva „Toza Marković“ d.o.o. Kikinda, donosi:

PRAVILNIK
O ZAŠTITI POTROŠAČA NAČINU I POSTUPKU REŠAVANJA REKLAMACIJA

Ovim Pravilnikom uređuje se način i postupak rešavanja reklamacija potrošača na nedostatke prodatog proizvoda.

1. Preduzeće „Toza Marković“ uzima u obzir samo zahteve za reklamaciju crepa i specijalnih komada koji je deklarisan i isporučen od strane preduzeća, kao proizvod I klase i koji je u garantnom roku od 30 godina u trenutku podnošenja zahteva za reklamaciju, i to na:

– geometrijske karakteristike : dimenzije crepa, pokrivne dimenzije, iskrivljenost, izvitoperenost

– vodopropusnost

– mrazootpornost (ljuštenje)

– krečnjak

Reklamacije koje se odnose na boju crepa nastale u procesu pečenja ili dejstva atmosferskih prilika, promene na crepu pod dejstvom atmosferskih uticaja a koje ne narušavaju funkcionalne osobine crepa, kao i reklamacije crepa koji u trenutku podnošenja zahteva istekao garantni rok, neće se uzimati u razmatranje. Reklamacije na transportni lom crepa se neće uzimati u obzir. Reklamacije na transportni lom se uzimaju u razmatranje, isključivo ukoliko je lom nastao kao posledica fabričke greške (skriveni lom), reklamacija se može uzeti u razmatranje ukoliko:

 • je zahtev za reklamaciju podnet u roku od 30 dana od dana prijema na skladište kupca
 • postoje fotografije sa vremenom i datumom fotografisanja. Moraju se napraviti fotografije u trenutku otvaranja palete i to: fotorafija na kojoj se jasno vidi paleta koja se otvara i fotografije spornih komada u trenutku vađenja. Fotografije se dostavljaju sa ostalom dokumentacijom (popunjen obrazac koji je sastavni deo ovog Pravilnika) potrebnom za predaju zahteva za reklamaciju.
 1. Zahtev za reklamaciju crepa u garantnom roku, fizičko lice, odnosno krajnji kupac upućuje stovarištu, koji je direktan kupac proizvoda „Toze Marković“. Kupac, odnosno stovarište upućuje zvaničan zahtev za reklamaciju crepa i dostavlja sledeću dokumentaciju:

– zahtev za reklamaciju (obrazac koji je sastavni deo ovog pravilnika)

– račun od krajnjeg kupca (kopija računa, paragon bloka)

– račun, faktura od Toze Marković

– deklaraciju spornih paleta

– ukoliko se radi o „skirvenom lomu“, dostaviti i fotografije

Reklamacije koje stignu sa nepotpunom dokumentacijom, se neće uzeti u razmatranje.

 1. Ukoliko je fizičko lice, odnosno krajnji kupac kupilo crep od stovarišta koje više ne postoji, zahtev za reklamaciju može poslati direktno preduzeću „Toza Marković“. Ovakve reklamacije će se rešavati na sledeći način:

Kupac uz pismenu prijavu reklamacije, obavezan je da dostavi račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini, zavisno da li se radi o veleprodaji, maloprodajnoj organizaciji ili individualnom kupcu shodno Zakonu o zaštiti potrošača. Zahtev za prijavu reklamacija treba da sadrži sledeće podatke:

 1. poslovno ime Prodavca
 2. prodajni objekat i njegova adresa
 3. ime, prezime, adresa, kontakt detalji kupca
 4. oznaka i opis robe, odnosno proizvoda
 5. datum kupovine
 6. opis nedostatka na proizvodi prema opisu kupca
 7. datum zahteva reklamacije

Nakon prispeća zahteva reklamacije, reklamacija se evidentira pod odgovarajućim evidencionim brojem.

Preduzeće „Toza Marković“, odnosno Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema zahteva odgovori kupcu pisanim ili elektronskim putem. Ukoliko prodavac („Toza Marković“) iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će se rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Ukoliko zahtev ne poseduje svu neophodnu dokumentaciju (ako je istekao garantni rok za tu vrstu proizvoda), reklamacija se evidentira, arhivira, ali se ne uzima u razmatranje. Prodavac o razlozima zbog kojih reklamacija nije uzeta u razmatranje obaveštava kupca pisanim ili elektronskim putem.

 1. Ukoliko se reklamacija odnosi na kvalitet crepa, opravdanost reklamacije se razmatra od strane Službe za kvalitet i Komisije za rešavanje reklamacija. Ukoliko postoje opravdani razlozi za reklamaciju, referent za reklamacije preduzeća „Toza Marković“, će izvršiti uviđaj.

Kupac može da odbije predloženi način rešavanja zahteva za reklamaciju. U tom slučaju, Komisija u skladu sa zakonom i drugim propisima će pokušati da sa kupcem pronađe način rešavanja podnetog zahteva.

Izmene i dopune Pravilnika se vrše po postupku za njegovo donošenje.

Na sve što nije posebno regulisano ovim pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/14).

Pravilnik se primenjuje počev od 12.08.2016.

Share This:

2017 Powered By Toza Marković d.o.o.