NEWS

28.07.2017 – 28.10.2017 – Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Plana reorganizacije Toza Marković doo Kikinda preuzmite ovde

25.08.2017 – Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Plana reorganizacije Toza Marković doo Kikinda preuzmite ovde

Odluka nadzornog odbora  preuzmite ovde

Odluke nadzornog odbora preuzmite ovde

Predlozi odluka za skupštinu preuzmite ovde

Poziv za sednicu Skupštine Društva 2017.godine preuzmite ovde

Zapisnik sa sednice Skupštine od 12.08.2016. godine preuzmite ovde

Napomene uz finansijske izveštaje 2016 potpisan preuzmite ovde

Izvestaj revizora Toza Markovic d.o.o. 2016 potpisan preuzmite ovde

Izveštaj o tokovima gotovine 31.21.2016 preuzmite ovde

Izveštaj o promenama na kapitalu 31.12.2016 preuzmite ovde 

Izveštaj o poslovanju za 2016. godinu potpisan preuzmite ovde

01.01.2016 – 31.12.2016 – Izveštaj o ostalom rezultatu preuzmite ovde

31.12.2016 – Bilans uspeha potpisan preuzmite ovde

31.12.2016 – Bilans stanja potpisan preuzmite ovde

28.01.2017 – 28.04.2017 – Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Plana reorganizacije Toza Marković d.o.o. Kikinda preuzmite ovde

03.02.2017. – Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Plana reorganizacije Toza Marković d.o.o. Kikinda preuzmite ovde

28.07.2016 – 28.10.2016 – Izveštaj nezavisnog stručnog lica o izvršenom nadzoru nad sprovođenjem Plana reorganizacije Toza Marković d.o.o. Kikinda preuzmite ovde

04.08.2016. – 65% potraživanja 3. klase poverilaca – konverzija u kapital Društva preuzmite ovde

04.08.2016. – Poslovnik o radu Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda preuzmite ovde

04.08.2016. – Obrazloženje tačaka dnevnog reda Skupštine „Toza Marković“ doo Kikinda preuzmite ovde

04.08.2016. – Poziv za Skupštinu „Toza Marković“ doo Kikinda preuzmite ovde

04.08.2016. – Odluka o organizovanju privrednog društva Toza Marković a.d. u stečaju Kikinda kao društva sa ograničenom odgovornošću preuzmite ovde

11.01.2016. – Raspisan oglas za posao komercijaliste na terenu (Niš) preuzmite ovde

Izvestaj o bitnom dogadjaju – odrzanoj Skupstini 28.06.2013. preuzmite ovde

Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2012.g. preuzmite ovde

Odluka o usvajanju izvestaja o poslovanju za 2012.g. preuzmite ovde

Odluka o pokricu gubitka u 2012.g. preuzmite ovde

Punomocje za glasanje na Skupstini 28.06.2013. preuzmite ovde

Formular za glasanje u odsustvu fizickog-pravnog lica 28-06-2013. preuzmite ovde

Poziv akcionarima za redovnu godišnju skupštinu za 28.06.2013. preuzmite ovde

GODISNJI IZVESTAJ ZA 2012 preuzmite ovde

Izvestaj o bitnom dogadjaju preuzmite ovde

IZMENA NACRTA UGOVORA O ORGANIZOVANJU AD preuzmite ovde

NACRT IZMENA STATUTA AD TOZA MARKOVIĆ KIKINDA preuzmite ovde

PREČIŠCENI STATUT AD TOZA MARKOVIĆ preuzmite ovde

UGOVOR O ORGANIZOVANJU AD RADI USKLAĐIVANJA SA ZOPD preuzmite ovde

PREDLOZI ODLUKA 2012 skupstina TM preuzmite ovde

Godišnji dokument o objavljenim informacijama preuzmite ovde

24.05.2012 Nacrt ugovora o osnivanju preuzmite ovde

24.05.2012 Nacrt statuta preuzmite ovde

24.05.2012 Poziv o sazivanju skupštine za 26.06.2012 preuzmite ovde

30.04.2012. Godišnji izveštaj 2011 Toza Marković preuzmite ovde

14.11.2011. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2011.godine – Toza Marković a.d. , Kikinda preuzmite ovde

19.07.2011. I Izvod iz fin. izveštaja privrednog društva. preuzmite ovde

30.06.2011. IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU -ODRŽANA JE REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA-. preuzmite ovde

30.05.2011. Poziv akcionarima „Toza Marković“ a.d., Kikinda za učešće na godišnjoj Skupštini društva za 30.06.2011. preuzmite ovde

10.05.2011. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za prvo polugodište 2011.godine – Toza Marković a.d. , Kikinda preuzmite ovde

12.11.2010. Izjava o šestomesečnom planu poslovanja za drugo polugodište 2010.godine – Toza Marković a.d. , Kikinda preuzmite ovde

02.08.2010. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2009. godinu – Toza Marković a.d. , Kikinda preuzmite ovde

Share This:

2017 Powered By Toza Marković d.o.o.